ACT - American College Testing Assessment

ACT หรือ American College Testing Assessment เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้สำหรับวัดระดับความรู้ความสามารถของนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกาบางมหาวิทยาลัยต้องการผล Scholastic Aptitude Test (SAT) ในขณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่งก็ต้องการผลสอบ ACT การทดสอบทั้งสองแบบมีความคล้ายคลึงกันมาก ในด้านการเตรียมตัวและความสามารถของผู้สมัครเข้าเรียนต่อ เพื่อที่จะเป็นเครื่องชี้ว่าผู้สมัครนั้นจะมีผลการเรียนเป็นอย่างไรในระดับชั้นปีที่หนึ่ง

ข้อสอบ ACT นั้นจะเป็นแบบปรนัย โดยมีวิชาที่จะต้องสอบคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ การอ่านและการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์โดยในแต่ละส่วนนั้นจะให้คะแนน ในช่วง 1 ถึง 36 หลังจากนั้นก็จะแปลงให้มาเป็นระดับคะแนนของ ACT การสอบ ACT นั้นจัดขึ้นห้าครั้งต่อปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่

 Education Abroad Co., Ltd.
KU Mini Shop (บริเวณโรงอาหารกลาง 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (081) 836-4042, (089) 199-2286 แฟกซ์ (02) 940-6961 E-mail : info@e-abroad.com