General Information New Zealand

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเทศนิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิคตอนใต้ห่างจากประเทศออสเตรเลีย ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 1,600 กิโลเมตร มีขนาดใกล้เคียงกับประเทศญี่ปุ่น หรืออังกฤษ ประกอบด้วยเกาะใหญ่ 2 เกาะ คือ เกาะเหนือ (North Island) และเกาะใต้ (South Island) คั่นกลางด้วยช่องแคบคุก และมีเกาะเล็กๆ ทางใต้ของเกาะใต้ คือ เกาะสจ๊วต (Stewart Island) นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเลื่องลือในความงดงามของธรรมชาติ จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่ง แต่มิใช่เพียงความงดงามของธรรมชาติเท่านั้นที่ทำให้ นิวซีแลนด์เป็นที่รู้จักดี การศึกษาก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับการยอมรับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ปัจจุบันนิวซีแลนด์จึงเป็นทางเลือก ที่น่าสนใจอีกทางหนึ่งของผู้ประสงค์จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ

New Zealand Map
 

นิวซีแลนด์มีประชากรประมาณ 3.6 ล้านคน ส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ ประชากรราว 3 ใน 4 อาศัยอยู่ในเกาะเหนือ ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่ 7 เมือง ได้แก่ โอคแลนด์ เวลลิงตัน ไครสท์เชิร์ช คูเนดิน แฮมิลตัน พาล์มเมอร์สตัน นอร์ธ และเทารองก้า

เมืองที่ใหญ่ที่สุด และมีประชากรมากที่สุด (ประมาณกว่า 1 ล้านคน) คือ โอคแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือ เมืองหลวงคือเวลลิงตัน ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะเหนือ มีประชากร เป็นอันดับ 2 ประมาณ 3 แสนกว่าคน ส่วนเกาะใต้ที่ไครสท์เชิร์ช มีประชากรเป็นอันดับ 3 คือ ประมาณ 3 แสนคน แต่มีพื้นที่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ และดูเนดินมีประชากรเป็นอันดับ 4 ประมาณ 1 แสน 2 หมื่นคน

ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศของนิวซีแลนด์เป็นแบบกึ่งเขตร้อนในตอนเหนือและแบบเขตอบอุ่นในตอนใต้ สภาพอากาศจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มีฝนตกชุก และมีลักษณะอากาศที่ไม่หนาวจัดและไม่ร้อนจัด นิวซีแลนด์มี 4 ฤดู คือ

ฤดูร้อน ตั้งแต่เดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์
ฤดูใบไม้ร่วง ตั้งแต่เดือนมีนาคม - พฤษภาคม
ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน - สิงหาคม
ฤดูใบไม้ผลิ ตั้งแต่เดือนกันยายน – พฤศจิกายน

ช่วงเดือนที่หนาวที่สุดอยู่ระหว่างเดือนกรกฎาคมและสิงหาคม และเดือนที่ร้อนที่สุดคือ เดือนมกราคม และกุมภาพันธ์ อากาศทางเกาะเหนือจะอุ่นกว่าเกาะใต้ เนื่องจากลักษณะภูมิอากาศ ของเกาะเหนือ เป็นแบบกึ่งเมืองร้อน ส่วนเกาะใต้จะมีหิมะปกคลุมยอดเขาในฤดูหนาว และหิมะตกเป็นครั้งคราว ในที่ราบลุ่มบางแห่งอุณหภูมิโดยเฉลี่ยเป็นองศาเซลเซียส ดังนี้

อุณหภูมิโดยเฉลี่ย เกาะเหนือ เกาะใต้
ฤดูร้อน
ฤดูใบไม้ร่วง
ฤดูหนาว
ฤดูใบไม้ผลิ
16 – 25 องศา
13 – 19 องศา
8 – 13 องศา
11 – 17 องศา
13 – 22 องศา
7 – 17 องศา
2 – 10 องศา
7 – 17 องศา

การขอวีซ่านักเรียน

เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนมีดังนี้
 1. ใบสมัครวีซ่าที่กรอกข้อมูลโดยครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้วเรียบร้อยแล้ว (โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวกและหากมีอีเมล์ กรุณาระบุในใบสมัครด้วย)
 2. หนังสือเดินทางพร้อมสำเนาที่ได้รับการรับรองสำเนาอย่างถูกต้อง
 3. หนังสือตอบรับการเข้าเรียนจากสถาบันศึกษาที่ระบุหลักสูตร ระยะเวลาเรียน วันที่เริ่มและสิ้นสุดของการเรียน พร้อมใบเสร็จจากสถานศึกษา
 4. หนังสือรับรองเรื่องที่พักในประเทศนิวซีแลนด์
 5. ใบรับรองสถานภาพทางการเงิน "Financial Undertaking for a Student" ที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
 6. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหรือ Bank Statement ของผู้ค้ำประกันย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน ที่แสดงให้เห็นว่าผู้ค้ำประกันสามารถดูแลค่าใช้จ่ายของผู้สมัครได้ จดหมายรับรองสถานภาพการทำงานของผู้ค้ำประกัน ระบุถึงรายได้ต่อปี (รวมโบนัส) ตำแหน่ง และอายุการทำงาน จดหมายนี้จะต้องออกโดยผู้มีอำนาจหรือฝ่ายบุคคลของบริษัท / หน่วยงาน / ห้างร้านเท่านั้น
 7. ถ้าหากผู้ค้ำประกันเป็นเจ้าของกิจการ/บริษัท/ห้างร้าน จะต้องมีหนังสือรับรองบริษัทหรือหลักฐาน การจดทะเบียนที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ พร้อมทั้งหลักฐานการเงินของบริษัท ซึ่งได้แก่ บัญชีเงินฝากของกิจการ / บริษัท / ห้างร้านนั้นๆ

 8. ใบแจ้งผลการเรียนและการเข้าเรียนจากโรงเรียน/มหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาอยู่หรือเพิ่งจบการศึกษา
 9. สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ปกครองและผู้สมัคร
 10. สำหรับผู้สมัครที่อายุตั้งแต่ 17 ปีขึ้นไปและต้องการศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 2 ปีขึ้นไปจะต้องยื่นรายงานการสอบประวัติอาชญากรรมที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 11. ถ้าเด็กอายุต่ำกว่า 17 ปีเดินทางโดยลำพังหรือไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาและมารดา จะต้องมีหนังสือจากบิดาและมารดาระบุว่าอนุญาตให้บุตรเดินทางได้
 12. หากมีความประสงค์จะไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์เป็นเวลา 6 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี จะต้องยื่นใบตรวจวัณโรค แต่หากท่านไปศึกษาที่ประเทศนิวซีแลนด์เกิน 2 ปีขึ้นไป จะต้องยื่นใบตรวจสุขภาพและเอ็กซเรย์จากโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับจากสถานฑูตเท่านั้น ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ สมิติเวช (สุขุมวิท 38) บางกอกเนิสซิ่งโฮม และโกลบอลด็อกเตอร์ ใบตรวจร่างกายจะต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน
 13. ค่าธรรมเนียมการสมัคร 4,000 บาท สามารถชำระค่าวีซ๋าด้วยเงินสด บัตรเครดิตวีซ่า บัตรเครดิตมาสเตอร์หรือแบงค์ดร๊าฟสั่งจ่าย "สถานฑูตนิวซีแลนด์" ในการสมัครขอวีซ่านี้ จะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมภายหลังการสมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่อาจขอเรียกเอกสารอื่นเพิ่มเติม ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบในวันที่ท่านมายื่นขอวีซ่า

เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 9.00 น. - 12.00 น. และ 13.00 น. - 14.30 น.
การรับวีซ่า : ใช้เวลาประมาณ 5 วันทำการ
ที่ตั้ง สถานทูตนิวซีแลนด์ ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 (ตู้ ป.ณ. 2719 กรุงเทพฯ 10500) โทรศัพท์ 654-3444 โทรสาร 654-3445 อีเมลล์ nzisbangkok@nzis.dol.govt.nz

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์

ประมาณการค่าเล่าเรียนโดยเฉลี่ยตามระดับต่างๆ ดังนี้

ระดับการศึกษา ค่าใช้จ่ายต่อปี (NZD)
ภาษาอังกฤษ
มัธยมศึกษา
ประกาศนียบัตร / อนุปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
14,500
9,500
9,500
10,000 – 15,000
12,000 – 19,000
30,000
 
หมายเหตุ : อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ (1 NZD = 20 ฿)

ที่พักอาศัย

ที่พักสำหรับนักเรียนต่างชาติมีหลายประเภท ซึ่งนักเรียนสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมและตามต้องการดังนี้

1. Residence Hall

หอพักนักศึกษามักอยู่ในสถานศึกษา มีห้องพักเดี่ยวและห้องพักรวม ใช้ห้องน้ำร่วมกัน มีอาหารให้ 2 มื้อ (เช้า-เย็น) สุดสัปดาห์มีให้ 3 มื้อ
ราคา 130 - 150 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อสัปดาห์
ข้อดี ได้รู้จักเพื่อนต่างชาติ ราคาหอพักถูกกว่าที่พักประเภทอื่น มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก อาทิ โทรทัศน์ เครื่องออกกำลังกาย
ข้อเสีย ต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบของหอพัก ขาดความเป็นอิสระ

2. Hostel

คือโรงเรียนประจำระดับมัธยมศึกษานั่นเอง
ราคา 6,000 - 11,000 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อปีการศึกษา
ข้อดี/ข้อเสีย เหมือนกับหอพักนักศึกษา

3. Renting an Apartment

เหมาะสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย มีอิสระในการเลือกที่พักและเลือกเพื่อนที่จะร่วมพักด้วย ต้องทำอาหารเอง
ราคา ค่าห้องรวมค่าอาหาร 450 - 650 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อสัปดาห์
ข้อดี เป็นส่วนตัว ทำอาหารได้ มีความเป็นอิสระมากกว่าอยู่หอพัก
ข้อเสีย อาจต้องเสียเวลาเดินทาง ต้องทำอาหารเอง เพื่อนที่พักอยู่ด้วยอาจมีนิสัยและพฤติกรรมบางอย่างที่เข้ากันไม่ได้

4. Homestay

การพักกับครอบครัวชาวนิวซีแลนด์ จะได้รับการต้อนรับเสมือนสมาชิกคนหนึ่ง เจ้าของบ้านจัดอาหาร เช้า - เย็น ให้ สถานศึกษามักจะเลือกครอบครัวที่อยู่ใกล้ๆ ส่วนใหญ่เป็นนักเรียนที่ไปเรียนภาษาอังกฤษหรือมัธยมศึกษา ค่าบริการจัดหาครอบครัวประมาณ 180 ดอลลาร์นิวซีแลนด์
ราคา 200 - 250 ดอลลาร์นิวซีแลนด์ต่อสัปดาห์ (รวมอาหารด้วย)
ข้อดี มีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษ และได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวนิวซีแลนด์
ข้อเสีย ขาดอิสระเพราะต้องปฎิบัติตามกฎและระเบียบของครอบครัว

สวัสดิการและสุขภาพ

สถาบันการศึกษาหลายแห่งในนิวซีแลนด์จะมี INTERNATIONAL OFFICERS ดูแลและอำนวยความสะดวกและให้คำปรึกษาแนะนำแก่นักเรียน นักศึกษาต่างชาติ โรงเรียนมัธยมบางแห่งอาจมีข้อบังคับให้นักเรียนต่างชาติมี GUARDIANS หรือ ผู้ปกครองพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติด้วย

นักเรียน นักศึกษาต่างชาติจะต้องทำการประกันอุบัติเหตุการเดินทางและ ประกัน สุขภาพ ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์ ก่อนการเดินทาง และขณะที่ศึกษาอยู่นั้น นักเรียน นักศึกษาที่พักอยู่ในนิวซีแลนด์เกิน 2 ปี จะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องการรักษาใดๆ

สำหรับผู้ที่เข้าไปศึกษาในนิวซีแลนด์น้อยกว่า 2 ปี หากไม่ทำประกันสุขภาพไว้จะต้องจ่ายค่ารักษาพยาบาลเอง ซึ่งต้องเสียค่าใช้จ่ายที่สูงมาก เมื่อมีเหตุที่ต้องเข้ารับการรักษา

ระบบการศึกษาประเทศนิวซีแลนด์

เปรียบเทียบระบบการศึกษาไทย-นิวซีแลนด์
 

ระบบการศึกษาทั่วไป

โรงเรียนในนิวซีแลนด์มีทั้งในโรงเรียนของรัฐบาล กึ่งรัฐบาล และเอกชน หลักสูตรจะมีมาตรฐานคล้ายคลึงกัน โรงเรียนมัธยมส่วนใหญ่จะรับนักเรียนต่างชาติเข้าเรียนใน Form 3 หรือ Year 9 บางโรงเรียนรับตั้งแต่ Form 1 หรือ Year 7

Form 5-6 ถือว่าเป็นมัธยมศึกษาตอนปลาย จะมีวิชาเลือก มากขึ้น และวิชาบังคับน้อยลง เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์

Form 7 สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนต่อ ในระดับมหาวิทยาลัย ในนิวซีแลนด์ เมื่อจบ Form 7 จะมีการสอบ BURSARY เพื่อคัดเลือก นักเรียนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย นักเรียนใน Form 5-7 ควรเลือกวิชา ที่จะเป็นพื้นฐานของการเรียนในระดับปริญญาตรีที่ตนสนใจ เช่น สนใจเรียนปริญญาตรีด้านธุรกิจควรเลือกเรียนวิชาเลข สถิติ การบัญชี เศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ส่วนนักเรียนที่สนใจจะเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์ควรเลือกเรียน เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เป็นต้น

การศึกษาระดับประถมศึกษา (PRIMARY EDUCATION)

เป็นการศึกษาภาคบังคับ เริ่มรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป การศึกษาระดับประถมศึกษา แบ่งเป็น 6 ขั้นคือ

 1. STANDARD 1
 2. STANDARD 2
 3. STANDARD 3
 4. STANDARD 4
 5. FORM 1 (STANDARD 5)
 6. FORM 2 (STANDARD 6)
ปกตินักเรียนจะศึกษาจนสำเร็จ FORM 2 เมื่ออายุประมาณ 12 ปี โดยใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น 8 ปี

หลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา ได้แก่ วิชาภาษาอังกฤษ (เขียน อ่าน พูด ตัวสะกด และคัดลายมือ) คณิตศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะและการฝีมือ วิทยาศาสตร์ พลศึกษา สุขศึกษา และดนตรี ในชั้น FORM 1 และ 2 จะมีสอนวิชาคหกรรมศาสตร์และช่างฝีมือ และอาจมีสอนภาษาฝรั่งเศสด้วย

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา (SECONDARY EDUCATION)

เริ่มตั้งแต่ FORM 3 หรือ YEAR 9 นักเรียนอายุประมาณ 13 ปี โรงเรียนมัธยมมี 400 กว่าแห่ง แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ
 1. โรงเรียนรัฐบาล
 2. โรงเรียนกึ่งรัฐบาล ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล และศาสนา
 3. โรงเรียนเอกชน มักเป็นโรงเรียนของศาสนา

โรงเรียนส่วนใหญ่เป็นของรัฐบาล โรงเรียนเอกชนมีจำนวนน้อย และมักจะรักษาประเพณีทางศาสนาและปรัชญาเฉพาะของตนไว้ โรงเรียนเอกชนมีเสรีภาพในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งโรงเรียนของรัฐบาลและเอกชนต่างมีหลักสูตร และมาตรฐานศึกษา ตลอดจนการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครคล้ายคลึงกัน และมีจุดประสงค์เดียวกันคือเตรียมให้นักเรียนมีคุณสมบัติที่เหมาะสม สามารถสอบได้คุณวุฒิระดับมัธยมศึกษาที่รัฐกำหนด

โรงเรียนมัธยมมีทั้งประจำและไป – กลับ นักเรียนสวมเครื่องแบบจนถึง FORM 6 หรือ YEAR 12 สำหรับ FORM 7 หรือ YEAR 13 ไม่มีเครื่องแบบ

การเรียนและการสอบ

FORM 3 และ 4 นักเรียนเรียนวิชาตามหลักสูตรบังคับ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และพลศึกษา และเลือกวิชาเลือกดังต่อไปนี้ ศิลปะ ดนตรี ภาษาเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์

FORM 5 นักเรียนจะเริ่มเลือกเรียนวิชาเฉพาะตามความถนัดของตน โดยยังคงต้องเรียนวิชาหลัก คือ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วนวิชาเลือกมี ศิลปะ พาณิชยศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษา เมื่อจบ FORM 5 นักเรียนจะต้องสอบข้อสอบกลาง ที่เรียกว่า SCHOOL DERTIFICATE จัดสอบโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยนักเรียนอาจสอบได้ถึง 6 วิชา ซึ่งบางวิชาทางโรงเรียนจะเป็นผู้ดำเนินการจัดสอบเอง นักเรียนที่สอบ SCHOOL CERTIFICATE ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ ก็จะเข้าไปเรียนต่อ FORM 6

FORM 6 นักเรียนต้องเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และเลือกวิชาอื่นๆ อีก 4 หรือ 5 วิชา เป็นวิชาที่มุ่งว่าจะไปเรียนสาขาใดในระดับอุดมศึกษา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ศิลปศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เมื่อจบ FORM 6 นักเรียนจะได้รับ SIXTH FORM CERTIFICATE นักเรียนที่ผลการเรียนดีและต้องการเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ก็จะเข้าเรียนต่อ FORM 7

FORM 7 เป็นเสมือนชั้นเตรียมมหาวิทยาลัย ในชั้นนี้จะไม่มีวิชาบังคับ นักเรียนเลือกวิชา 4 – 6 วิชา ซึ่งเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่จะเรียนในระดับอุดมศึกษา เมื่อจบ FORM 7 นักเรียนจะได้รับ HIGHER SCHOOL CERTIFICATE

สิ่งสำคัญของนักเรียน FORM 7 ก็คือการสอบ BURSARY AND SCHOLARSHIP EXAMINATIONS เพื่อใช้ผลการสอบในการสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยและการรับทุน

ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 4 เทอม

เทอมที่ 1 ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม ถึงต้นเดือนเมษายน
เทอมที่ 2 ตั้งแต่ปลายเดือนเมษายน ถึงต้นเดือนกรกฎาคม
เทอมที่ 3 ตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม ถึงกลางเดือนหรือปลายเดือนกันยายน
เทอมที่ 4 ตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม ถึงต้นหรือกลางเดือนธันวาคม

โรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแห่งเปิดสอนภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL) เพื่อเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อมก่อนเข้าชั้นเรียนปกติด้วย

การสมัครเข้าโรงเรียนมัธยม

โรงเรียนมัธยมแต่ละแห่งจะรับนักเรียนต่างชาติได้จำนวนไม่เท่ากัน โดยปกติรับแห่งละ 10 – 20 คนต่อปี บางแห่งอาจรับนักเรียนชาติหนึ่งๆ เพียง 4 – 5 คนต่อปีเท่านั้น

นักเรียนต่างชาติอาจไปเข้าเรียนได้ตั้งแต่ FORM 1 แต่มีโรงเรียนน้อยแห่งที่รับและส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชน นักเรียนต่างชาติส่วนใหญ่จะไปเข้าเรียนต่อใน FORM 3 หรือ YEAR 9

นักเรียนไทยที่ไปเรียนต่อชั้นมัธยมที่ประเทศนิวซีแลนด์ มักเป็นนักเรียนที่จบชั้นมัธยม 3 แล้ว โดยนักเรียนสามารถสมัคเรียนต่อจากชั้นสูงสุดที่จบจากประเทศไทยได้เลย อย่างไรก็ตามในการพิจารณาว่าจะให้นักเรียนเข้าเรียนในชั้นใดนั้น โรงเรียนจะดูอายุของนักเรียนประกอบด้วย โดยถือหลักว่าเด็กอายุใกล้เคียงกัน ควรเรียนชั้นเดียวกัน

ระยะเวลาการสมัคร

สมัครได้ตลอดเวลา เนื่องจากโรงเรียนมักจะรับนักเรียนให้ไปเรียนภาษาอังกฤษก่อน และโรงเรียนสามารถแจ้งผลการพิจารณารับนักเรียนหรือไม่ในเวลาอันรวดเร็ว โดยปกตินักเรียนไทยจะใช้เวลาเรียนประมาณ 6 เดือน

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร ใบรับรองผลการศึกษา หรือใบรายงานผลการศึกษาระดับสูงสุด ของนักเรียน

ข้อสังเกต การศึกษาระดับมัธยมศึกษาในประเทศนิวซีแลนด์นั้น โรงเรียนมีกฎ – ระเบียบเคร่งครัดมาก หากนักเรียนไม่สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ หรือข้อบังคับของโรงเรียนได้ เช่น สูบบุหรี่ในโรงเรียน ขาดเรียนโดยไม่มีเหตุผล โรงเรียนก็จะไม่รับนักเรียนผู้นั้นให้อยู่ศึกษาต่อ และในบางกรณีจะส่งตัวนักเรียกลับประเทศไทยทันที

การศึกษาระดับ POLYTECHNICS

ประเทศนิวซีแลนด์มีสถาบัน POLYTECHNICS 25 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทุกแห่งจัดตั้งและได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงินจากรัฐบาล บางแห่งอาจเรียกว่า INSTITUTE OF TECHNOLOGY หรือ COMMUNITY POLYTECHNIC

POLYTECHNIC มีสาขาวิชาให้เลือกกว่า 150 สาขา ทั้งทางด้านวิชาการและวิชาชีพ เปิดสอน ทั้งหลักสูตรระยะสั้น ประกาศนียบัตร และหลายแห่งเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรีในบางสาขา เช่น สถาปัตยกรรม บัญชี การออกแบบ เทคโนโลยี ธุรกิจ พาณิชย์ และสื่อสารมวลชน

บางแห่งเปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในสาขาธุรกิจ วิทยาศาสตร์ พยาบาล และอื่นๆ ซึ่งหมายถึงนักเรียนอาจเรียนชั้นปีที่ 1 หรือในบางกรณีปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยที่ POLYTECHNIC ได้

ระยะเวลาในการศึกษา 1 - 4 ปี แล้วแต่หลักสูตร

ปีการศึกษา

เริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ และสิ้นสุดเดือนธันวาคม โดยมีวันหยุดแตกต่างกัน ตามแต่หลักสูตร ช่วงปิดเทอมใหญ่คือเดือนธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ เปิดรับนักเรียนใหม่ในช่วงต้นปีการศึกษา คือเดือนกุมภาพันธ์ แต่บางหลักสูตรจะรับนักเรียนใหม่ในช่วงกลางปีคือเดือนกรกฎาคมด้วย

การสมัครเข้า POLYTECHNICS

นักเรียนที่จบ FORM 6 ของนิวซีแลนด์สามารถเข้าเรียนต่อ POLYTECHNICS ได้ หรือหากจบ FORM 7 แล้วเข้าเรียนก็สามารถโอนหน่วยกิตได้

นักเรียนไทยที่จบมัธยมปีที่ 6 และอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถเข้า POLYTECHNICS โดยต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 500 หรือ 6.0

นักเรียนอาจเข้าเรียนหลักสูตร DIPLOMA ที่ POLYTECHNICS ซึ่งใช้เวลาเรียน 2 ปี เมื่อจบแล้วอาจเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย ซึ่งหากนักเรียนเรียนดีก็จะใช้เวลาอีกประมาณ 2 ปี

สำหรับหลักสูตรระยะสั้นต่างๆ ก็จะกำหนดคุณสมบัตินักเรียนที่จะสมัครเข้าเรียนแตกต่างกันไป

ข้อดีของการเรียน POLYTECHNICS คือ

 1. เป็นการเรียนไปทีละขั้น เมื่อจบ POLYTECHNICS แล้วหากยังไม่สามารถเรียนปริญญาตรีได้ ก็จะได้ DIPLOMA ซึ่งอาจจะไปทำงานก่อน แล้วกลับมาเรียนต่อภายหลังก็ได้
 2. POLYTECHNICS เข้าไม่ยากเท่ามหาวิทยาลัย และมีหลักสูตรหลากหลายให้เลือก
 3. POLYTECHNICS มีลักษณะเหมือนมหาวิทยาลัยขนาดเล็ก ในแต่ละห้องเรียนมีนักศึกษาประมาณ 20 – 25 คน ในขณะที่แต่ละห้องเรียนของมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาเป็นร้อยคน ดังนั้นนักศึกษา POLYTECHNICS จึงใกล้ชิดกับอาจารย์มากกว่า
 4. POLYTECHNICS มีอุปกรณ์ช่วยการศึกษาที่ทันสมัยพร้อม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาต่างชาติมาก เช่น มีศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด ศูนย์กีฬาบางแห่งมีศูนย์ติวเตอร์ โดยสถานศึกษาจ้างนักศึกษานิวซีแลนด์เป็นติวเตอร์ให้นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งนักศึกษาต่างชาติไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

นอกจากนั้น POLYTECHNICS เกือบทุกแห่งมีสถาบันสอนภาษาของตัวเอง ซึ่งนักเรียนจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ดี นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆ ของสถาบัน POLYTECHNICS นั้นๆ ได้ด้วย

POLYTECHNICS ทุกแห่งมีมาตรฐานดี มีข้อสังเกตว่า POLYTECHNICS ที่ใหญ่มักจะ ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่มีข้อดีในแง่ที่มีสาขาวิชาให้เลือกมากในขณะเดียวกันการเอาใจใส่นักศึกษาอาจน้อยลง และมักจะมีนักเรียนไทยเรียนอยู่มาก

การศึกษาระดับมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยของนิวซีแลนด์ มีทั้งหมด 7 แห่ง ทุกแห่งได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาล ตั้งกระจายอยู่ตามเมืองต่างๆ เปิดสอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี ถึงปริญญาเอก มหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่ง จะเปิดสอนในคณะที่เกี่ยวข้องกับศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ และแต่ละมหาวิทยาลัยมีวิชาเฉพาะที่มีชื่อเสียงของตนเอง ได้แก่

UNIVERSITY OF AUCKLAND อยู่ที่เมือง AUCKLAND เป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุด เด่นทางด้านคณิตศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ และมีการสอนวิชาการแว่น (OPTOMETRY) และวิจิตรศิลป์ด้วย

UNIVERSITY OF OTAGE อยู่ที่เมือง DUNEDIN เป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของ นิวซีแลนด์ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1869เด่นในวิชาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เช่น แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ กายภาพบำบัด ตลอดจนวิชาพลศึกษา นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และเทววิทยา

UNIVERSITY OF WAIKATO อยู่ที่เมือง HAMILTON เด่นทางวิชาการจัดการ วิทยาศาสตร์ และนิติศาสตร์

MASSEY UNIVERSITY อยู่ใกล้เมือง AUCKLAND และ PALMERSTON NORTH เด่นทางเทคโนโลยี เทคโนโลยีการอาหาร และสัตวแพทยศาสตร์

VICTORIA UNIVERSITY OF WELLINGTON อยู่ที่เมือง WELLINGTON เป็นมหาวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่งที่ถือได้ว่าเก่าแก่มาก ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1899 เด่นทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และนิติศาสตร์

UNIVERSITY OF CANTERBURY อยู่ที่เมือง CHRISTCHURCH เด่นทางด้านนิติศาสตร์ วนศาสตร์ และวิจิตรศิลป์

LINCOLN UNIVERSITY อยู่ใกล้เมือง CHRISTCHURCH เป็นมหาวิทยาลัย ที่ใหม่ที่สุด แยกมาจาก UNIVERSITY OF CANTERBURY เด่นทางด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารสิ่งแวดล้อม เกษตรศาสตร์ เกษตรกรรมพืชสวน

ระบบการเรียน

คล้ายคลึงกับระบบของอังกฤษมากกว่าระบบของสหรัฐอเมริกา ในแต่ละหลักสูตรมักจะไม่แบ่งเป็นวิชาต่างๆ หลากหลายวิชา แต่เนื้อหาวิชาจะเน้นลงลึกมาก

หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะกำหนดจำนวนวิชาที่ต้องเรียน ตลอดจนการทำรายงานไว้ โดยในแต่ละวิชามักจะประกอบด้วยหลักสูตร 3 ระดับ คือหลักสูตรปีที่ 1 (stage 1 หรือ level 100) จบ stage นี้แล้ว จึงเรียนหลักสูตรปีที่ 2 (stage 2 หรือ level 200) เมื่อจบแล้วจึงเรียนของปีที่ 3 (stage 3 หรือ level 300) ได้

ระยะเวลาในการเรียน

 1. ปริญญาตรี หลักสูตร 3 ปี ยกเว้นบางสาขาวิชา อาจใช้เวลาถึง 6 ปี
 2. POSTGRADUATE DIPLOMA ใช้เวลา 1 ปี ต่อจากปริญญาตรี เมื่อจบแล้วอาจต่อ ปริญญาโท โดยใช้เวลาอีก 1 ปี
 3. ปริญญาโท หลักสูตร 1 – 2 ปี (ส่วนใหญ่ 2 ปี) การเรียนระดับนี้ตามระบบเดิมจะเป็นการทำวิจัย หรือทำวิทยานิพนธ์ แต่ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเป็นระบบการทำงาน หรือทำรายงานและวิจัยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
 4. ปริญญาเอก โดยปกติจะใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปี ในการเรียนและทำวิจัย การจะได้รับปริญญาเอก นักศึกษาต้องทำวิทยานิพนธ์ และสอบปากเปล่า

ปีการศึกษา

ปีการศึกษาเริ่มปลายเดือนกุมภาพันธ์ สิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน ส่วนการแบ่งเทอมการศึกษามี 2 ระบบคือ
ระบบ 3 ภาคการศึกษา มีนาคม–พฤษภาคม, มิถุนายน–สิงหาคม, กันยายน–พฤศจิกายน
ระบบ 2 ภาคการศึกษา มีนาคม – มิถุนายน, กรกฎาคม – พฤศจิกายน
สำหรับหลักสูตรวิจัยระดับปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก อาจเริ่มเรียนเมื่อไรก็ได้

ระยะเวลาปิดภาคการศึกษา

ช่วงปิดภาคฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน ถึงกุมภาพันธ์ และมีช่วงวันหยุดประมาณ 2 – 3 สัปดาห์ระหว่างเทอม บางมหาวิทยาลัยเปิดสอนภาคฤดูร้อนระหว่างเดือนธันวาคม ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ด้วย
นักศึกษาวิจัยระดับปริญญาโท และปริญญาเอกค้นคว้าทำวิจัยได้ตลอดปี

การให้คะแนน

ให้คะแนนเป็น A B C D เหมือนระบบของไทย

การทำวิทยานิพนธ์

ปัจจุบันมีการให้เลือก ไม่บังคับเฉพาะทำวิทยานิพนธ์เท่านั้น

การสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัย

ระดับปริญญาตรี นักเรียนไทยที่จบ ม. 6 ซึ่งเท่ากับ FORM 6 หรือ YEAR 12 ของนิวซีแลนด์ ทำได้ 3 วิธีคือ

1. เข้าเรียน FORM 7 (YEAR 13) ที่นิวซีแลดน์ ซึ่งส่วนใหญ่นักเรียนมักใช้เวลามากกว่า 1 ปี จึงจะจบ โดยอาจใช้เวลาประมาณ 1.5 - 2 ปี เนื่องจากอย่างน้อยนักเรียนต้องเรียนภาษาอังกฤษก่อน

2. เข้าเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองไทยก่อน โดยต้องเรียนในมหาวิทยาลัยที่เป็นที่ยอมรับ และต้องเรียนจบปี 1 เป็นอย่างน้อย แล้วจึงสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์

3. เข้าเรียนหลักสูตร FOUNDATION ก่อน เป็นหลักสูตร 1 ปี ก่อนสมัครเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย หลักสูตรนี้เปิดสอนที่ UNIVERSITY OF WAIKATO, UNIVERSITY OF OTAGO และในปี 2541 ได้เปิดที่ LINCOLN UNIVERSITY ด้วย หากนักเรียนเรียนได้ดีก็จะเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเดิมได้ สำหรับมหาวิทยาลัยอื่นๆ ก็รับพิจารณานักเรียนที่จบหลักสูตรนี้เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม บางมหาวิทยาลัยรับพิจารณานักเรียนที่จบ ม. 6 แต่นักเรียนต้องได้คะแนนดีมาก และวิชาที่เรียนมาต้องสอดคล้องกับหลักสูตรที่สมัครเข้าเรียน

การสมัครเข้าปริญญาตรี นักเรียนต้องมีคะแนนเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป และสอบ TOEFL ได้คะแนนอย่างต่ำ 550 และมักต้องการผล TWE 4.0 ขึ้นไป หรือ IELTS อย่างต่ำ 6.5

มหาวิทยาลัยมักรับนักเรียนไทยให้เข้าเรียนระดับ POSTGRADUATE ก่อน ใช้เวลาเรียน 1 ปี แล้วจะพิจารณาผลการเรียนของระดับ POSTGRADUATE ดังกล่าว แล้วจังให้เรียนระดับปริญญาโทอีก 1 ปี

วิชาบริหารธุรกิจระดับปริญญาโท (MBA)

ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ในการทำงาน 3 – 5 ปี เป็นอย่างน้อย ภาษาอังกฤษต้องดีมาก และบางมหาวิทยาลัยต้องการผลการสอบ GMAT ด้วย ลักษณะการเรียนการสอนจะเป็นการสัมมนาตลอด ใช้เวลาเรียนประมาณ 12 – 18 เดือน

สำหรับนักเรียนที่ไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน อาจสมัครเข้าเรียนหลักสูตร MBS หรือ MMS : MASTER OF BUSINESS STUDIES ที่ MASSEY UNIVERSITY หรือ MASTER OF MANAGEMENT STUDIES ที่ UNIVERSITY OF WAIKATO หรือหลักสูตร MASTER OF COMMERCE ซึ่งเปิดสอนทุกมหาวิทยาลัย โดยต้องมีผล TOEFL 600 หรือ IELTS 6.5 ขึ้นไป

ระยะเวลาการสมัคร

มหาวิทยาลัยเปิดรับนักเรียนใหม่ปีละ 2 ครั้ง คือ กุมภาพันธ์ และกรกฎาคม แต่ส่วนใหญ่จะรับเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นเทอมแรก มีบางมหาวิทยาลัยที่รับกลางปี คือ กรกฎาคมได้ และรับเฉพาะบางสาขาวิชาเท่านั้น ควรสมัครล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน เป็นอย่างน้อย

ระดับปริญญาตรี ต้องสมัครก่อนเดือนธันวาคม หรือประมาณเดือนพฤษภาคม สำหรับเทอม 2
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ต้องสมัครภายในเดือนพฤศจิกายน และสำหรับระดับนี้ มักจะไม่ค่อยรับนักเรียนในเทอมที่ 2 เพราะวิชาที่เปิดสอนไม่ครบทุกวิชา

สถาบันการศึกษาของเอกชน

สถาบันระดับอุดมศึกษา เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ DIPOMA ปริญญาตรี และสูงกว่า ปริญญาตรี หลายสถาบันเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดด้วย

สถาบันสอนภาษาอังกฤษ เปิดสอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับต้น จนถึงหลักสูตรเร่งรัดชั้นเรียนของสถาบันประเภทนี้มักมีขนาดเล็กเพื่อนักเรียนสามารถมีส่วนร่วม และได้รับประโยชน์เต็มที่

วิทยาลัยครู

สถาบันประเภทนี้มีทั้งสิ้น 6 แห่ง ประกอบด้วย วิทยาลัยครู และมหาวิทยาลัยที่เปิดสอน คณะศึกษาศาสตร์ 2 แห่ง ได้แก่ MASSEY UNIVERSITY, COLLEGE OF EDUCATION และ THE SCHOOL OF EDUCATION, UNIVERSITY OF WAIKATO ทั้งหมดได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่มีอิสระในการจัดการเรียนการสอนได้เอง แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรครูสอนเด็กอนุบาล ครูสอนเด็กประถม และครูสอนเด็กมัธยม นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรทางด้านสังคมสงเคราะห์การศึกษาพิเศษเป็นต้น

หลักสูตรการเรียน 3 ปี ได้รับ DIPLOMA OF EDUCATION
หลักสูตรการเรียน 4 ปี ได้รับ ค.บ. (B.ED.)

 Education Abroad Co., Ltd.
KU Mini Shop (บริเวณโรงอาหารกลาง 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (081) 836-4042, (089) 199-2286 แฟกซ์ (02) 940-6961 E-mail : info@e-abroad.com