GRE - Graduate Record Examination

GRE หรือ Graduate Record Examination เป็นข้อสอบวัดเชาวน์ปัญญาทั่วไป สำหรับผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในประเทศสหรัฐอเมริกา ยกเว้น Business School ที่ต้องสอบ GMAT (Graduate Management Admission Test) และ Law School ที่ต้องสอบ LSAT (Law School Admissions Test) ข้อสอบ GRE จะเป็นแบบปรนัย ประกอบด้วยกันสามส่วนคือ Quantitative, Analytical และ Verbal โดยจะมีอีกส่วนหนึ่งที่สอบแยกต่างหากคือ การเขียน essay ที่เรียกว่า Writing Assessment. ปัจจุบัน ในประเทศไทยได้เปลี่ยนรูปแบบการสอบมาเป็นแบบ Computer Adaptive Test (CAT) ซึ่งสามารถสมัครสอบได้กว่า 20 วัน ในแต่ละเดือนและสามารถรู้ผลสอบได้อย่างรวดเร็ว

การสอบ GRE มีอยู่ 2 รูปแบบ คือ การสอบทั่วไป (General Test ) และการสอบเฉพาะวิชาสาขา (Subject Test) ในวิชาต่างๆ 16 สาขา การสอบทั่วไป (General Test ) เป็นการสอบเพื่อวัดทักษะของผู้สอบในรูปของคะแนนของความสามารถทางภาษา คำนวณและความสามรถในเชิงวิเคราะห์ โดยใช้เวลาการสอบทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง 30 นาที

ลักษณะของข้อสอบ

Quantitative Section (Mathematic)

มี 28 คำถาม ใช้เวลา 45 นาที

Verbal Section (Sentence Completion, Antonym, Reading Comprehension)

มี 30 คำถาม ใช้เวลา 30 นาที

Analytical Reasoning (Logic Games and Logical Reasoning)

มี 35 คำถาม ใช้เวลา 60 นาที

Essay Questions (Writing Assessment)

GRE ได้นำการสอบแบบ Writing Assessment มาใช้เมื่อเดือนตุลาคม 1999 การสอบนี้จะสอบในวันที่ต่างจากการสอบอื่นๆ ในแต่ละคณะจะมีการสอบข้อเขียนที่แตกต่างกันไป ดังนั้นจึงต้องเลือกว่าจะสอบเพื่อนำไปใช้เรียนต่อในสาขาวิชาใด เพื่อจะได้ทำข้อสอบให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชานั้นๆ ในการสอบแบบนี้จะมีอยู่สองคำถาม โดยบทความแรก จะให้เราออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ซึ่งใช้เวลา 45 นาที ส่วนที่สองนั้นจะให้เราวิเคราะห์ความเป็นเหตุและผลในข้อเขียนที่อ่าน ใช้เวลา 30 นาที

การสอบเฉพาะสาขาวิชา (Subject Test)

เป็นการสอบเกี่ยวกับวิชาหลักในสาขาที่นักศึกษาต้องการเข้าศึกษา ซึ่งจะมีทั้งหมด 16 วิชา ผู้สอบต้องตรวจสอบจากเอกสารของสถาบันว่าต้องการผลคะแนนการสอบ Subject Test หรือไม่ ถ้าไม่ได้ระบุไว้จะหมายถึงการสอบเฉพาะ General Test รายงานผลการสอบ GRE จะเป็นการรายงานผลคะแนนสำหรับ 3 ครั้งล่าสุด มหาวิทยาลัยบางแห่ง อาจจะพิจารณาเฉพาะผลคะแนนครั้งที่ดีที่สุด แต่บางแห่งอาจจะพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของทั้ง 3 ครั้ง ในขณะที่มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจจะพิจารณาจากพัฒนาการของนักศึกษาจากผลที่ได้แต่ละครั้ง การคิดคะแนน GRE จะไม่มีคะแนนติดลบเหมือน GMAT

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะพิจารณาคะแนนในส่วนของ Verbal และ Quantitative ผลสอบ GRE สามารถใช้ได้ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสถาบัน อัตราค่าสมัครสอบปัจจุบันเท่ากับ US$ 170 ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากwww.gre.org

GRE เป็นการทดสอบเพื่อที่จะวัดทักษะ 4 ด้านด้วยกันคือ

1. ความอดทนและความตั้งใจจดจ่อ เพราะการทำข้อสอบใช้เวลาทั้งหมดสามชั่วโมง ฉะนั้นอาจทำให้เกิดความเหนื่อยล้าทั้งทางกายและจิตใจ ฉะนั้นผู้เข้าสอบควรเตรียมตัวให้พร้อม
2. ความสามารถในการอ่านจับใจความ คณิตศาสตร์ ความสามารถในการหาข้อสรุป ทั้งด้วยวิธีอุปมานนั่นคือ หาข้อสรุปจากข้อมูลทั่วไปที่มีให้ และวิธีอนุมานนั่นคือหาข้อสรุปด้วยการคาดคะเน จากสิ่งที่เรารู้อยู่แล้ว ในการสอบนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้นำเครื่องคิดเลขเข้าไปในห้องสอบ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องฝึกซ้อมทักษะในการคำนวณให้รวดเร็วและแม่นยำ
3. ทักษะในการสอบ วัดความสามารถในการคาดคะเน ใช้เวลาในการตัดสินใจไม่มากไม่น้อยจนเกินไปและสามารถตัดสินใจภายใต้ความกดดัน
4. ความสามารถในการแก้ปัญหา

การคิดคะแนนของ GRE

ผู้เข้าสอบจะได้รับผลคะแนนสำหรับ GRE (CAT) อยู่ 3 ประเภท คือ
  • Quantitative (คำถามคณิตศาสตร์) ระดับคะแนน อยู่ในช่วง 200 ถึง 800
  • Verbal (การอ่านจับใจความ คำตรงข้าม และการเติมคำในช่องว่าง) ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 200 ถึง 800
  • Analytical (คำถามพวกโลจิกและการให้เหตุผลโต้แย้ง) ระดับคะแนนอยู่ในช่วง 200 ถึง 800

นอกเหนือจากนี้ ในส่วนของ Writing Assessment จะมีการประเมินผลอยู่ในระดับ 0 ถึง 6 คะแนนส่วนนี้ไม่ค่อยมีความสำคัญมากนักเมื่อเทียบกับสามส่วนแรก และมีมหาวิทยาลัยบางแห่งเท่านั้นที่ต้องการผล Writing Assessment ผลสอบนี้จะมีการให้เกรดโดยการคิดแบบเปอร์เซ็นต์ไทล์ ยกตัวอย่างเช่น คะแนน รวม 630 ตรงกับเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 หมายความว่ามีผู้เข้สอบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ที่ได้คะแนนต่ำกว่าหรือเท่ากับ 630

ความสำคัญของคะแนน GRE

คะแนน GRE จะเป็นตัวชี้ว่าเราสามารถสมัครเข้าสาขาอะไรและมหาวิทยาลัยไหนได้บ้าง เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะกำหนดคะแนนไว้แตกต่างกัน โดยจะกำหนดคะแนนต่ำสุดที่ควรจะได้เอาไว้ โดยเฉพาะโปรแกรมที่มีการแข่งขันสูง ก็จะตั้งคะแนน GRE ไว้ค่อนข้างสูง ทั่วไปแล้ว Graduate School ต้องการคะแนนที่อยู่ในช่วง 600 ถึง 2400 ซึ่งเป็นคะแนนรวมของทั้งสามส่วน แต่บางแห่งก็ต้องการเพียงสองส่วนเท่านั้น ซึ่งคะแนนรวมก็จะอยู่ในช่วง 400 ถึง 1,600 สำหรับ Technical grad program จะต้องการคะแนนในส่วน Quanitative ค่อนข้างสูง ส่วนด้านจิตวิทยานั้น จะเน้นไปในด้าน Anaytical ดังตัวอย่างในตารางข้างล่าง

สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้เรียนระดับปริญญาตรีในสหรัฐอเมริกา และสมัครเข้าเรียนต่อในระดับสูงขึ้นในอเมริกา ควรจะให้ความสำคัญกับคะแนน GRE ค่อนข้างมากเพราะว่าการตัดสินว่าจะได้เข้าเรียนหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับส่วนนี้ค่อนข้างมาก และอาจจะมีการเรียกดูผลในส่วน Verbal ถ้าหากไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาพูด


Graduate Program Quantitative Verbal Analytical
Stanford U. (Engineering)
Iowa State (Engineering)
Columbia U. (Education)
Lehigh U. (Eduation)
769
765
628
560
-
-
564
526
703
670
-
-

การสอบแบบ Computer Adaptive Test (CAT)

ปัจจุบันการสอบ GRE เปลี่ยนมาสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำแบบทดสอบเพียงแบบเดียว การทำงานวิธีนี้คือแทนที่จะมีคำถามที่ยาก/ง่าย คละกันในข้อสอบฉบับเดียว ก็เปลี่ยนเป็นให้คอมพิวเตอร์เลือกคำถามต่อไปให้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่าผู้สอบทำข้อสอบได้ดีขนาดไหน คำถามแรกจะเป็นมีความยากระดับปานกลาง โดยคำถามจะมีระดับความยากง่ายประมาณ 500 ซึ่งเป็นระดับที่อยู่ระหว่าง 200 - 800 ถ้าหากว่าสามารถทำได้คอมพิวเตอร์จะเลือกคำถามที่สอง ที่ยากกว่าเดิมเล็กน้อย แต่ถ้าหากทำข้อแรกผิดคำถามที่สองจะง่ายขึ้น ผลสอบนี้จะเป็นการปรับระดับให้ตรงกับผู้สอบนั่นเอง

ผลจาก CAT นั้น คำถามที่ยากจะได้คะแนนมากว่าคำถามง่าย ถ้าหากเราตอบคำถามง่ายยี่สิบข้อ โดยครึ่งหนึ่งทำผิดอีกครึ่งทำถูก ในขณะที่อีกคนหนึ่งทำข้อสอบยี่สิบข้อเหมือนกัน แต่เป็นคำถามยาก และทำถูกครึ่ง ทำผิดครึ่งเช่นเดียวกัน นักเรียนคนที่ทำข้อยากจะได้คะแนนมากกว่าคนที่ทำข้อง่าย ฉะนั้นควรทำข้อยากๆ ให้ถูกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะนั่นหมายถึงเราจะได้คะแนนที่สูงนั่นเอง

CAT ให้ความสำคัญค่อนข้างมากสำหรับคำถามข้อแรกๆ คอมพิวเตอร์จะต้องคำนวณหาคะแนนโดยประมาณสำหรับข้อแรกๆ ที่คุณทำคำถามหลังจากนั้นจะเป็นการปรับระดับคะแนนเพียงเล็กน้อย เพราะฉะนั้นควรตั้งใจทำข้อสอบข้อแรกๆ มากกว่าตอนหลังๆ

สรุป ทักษะที่สำคัญในการทำข้อสอบ GRE ก็คือความพยายามทำคำถามข้อแรกๆ และคำถามยากให้ถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่

 Education Abroad Co., Ltd.
KU Mini Shop (บริเวณโรงอาหารกลาง 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (081) 836-4042, (089) 199-2286 แฟกซ์ (02) 940-6961 E-mail : info@e-abroad.com