LSAT - Law School Admissions Test

LSAT เป็นแบบทดสอบมาตรฐานสำหรับผู้ที่ต้องการจะศึกษาต่อสถาบันด้านกฎหมายทั้ง 202 สถาบันที่เป็นสมาชิกของ Law School Admission Council (LSAC) LSAT เป็นข้อสอบแบบปรนัย ซึ่งในส่วนของคำถามนั้นจะมีทั้งการอ่านจับใจความ และการวิเคราะห์หาข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผล โดยจะมีการสอบสี่ครั้งต่อปี

คะแนน ของ LSAT นั้นจะเป็นคะแนนดิบที่ได้จากการตอบคำถามแต่ละข้อถูกต้อง และจะปรับให้เป็นคะแนนในช่วงหนึ่งร้อยยี่สิบถึงร้อยแปดสิบ โดยใช้สูตรการคำนวณเฉพาะที่กำหนดขึ้นสำหรับ LSAT ในครั้งนั้นๆ โดยเฉพาะการสอบไม่สามารถบอกได้ว่า ตรงไหนคือ "ผ่าน" ตรงไหนคือ "ตก" ฉะนั้นนักศึกต้องต้องติดต่อไปยังสถาบันที่สมัครเองว่า ต้องการระดับคะแนนเท่าไหร่ในการที่จะเข้าเรียนต่อในสถาบันนั้นๆ นอกจากนี้แต่ละสถาบันอาจจะใช้ผลสอบ LSAT เป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ปัจจัยในการคัดเลือกผู้สมัคร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่นี่

 Education Abroad Co., Ltd.
KU Mini Shop (บริเวณโรงอาหารกลาง 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (081) 836-4042, (089) 199-2286 แฟกซ์ (02) 940-6961 E-mail : info@e-abroad.com