สถาบันศึกษา เมือง หลักสูตร ระยะเวลา ค่าเล่าเรียน
Hotel Institute Montreux
www.him.ch

หมายเหตุ : ค่าเล่าเรียนรวมค่าที่พัก (ห้องคู่)+อาหาร 3 มื้อ/วัน

Montreux English Foundation Program
(รวมค่าอาหาร ที่พักและประกันสุขภาพ)
12 สัปดาห์ CHF 4,800
16 สัปดาห์ CHF 6,400
Diploma Programmes
(หลักสูตรปริญญาตรี - ปีที่ 1)
เรียน 5 เดือน+ฝึกงาน 4-6 เดือน CHF 28,150
(ได้รับค่าฝึกงานโดยประมาณ CHF 2,168-2,450/เดือน)
Higher Diploma Programmes
(หลักสูตรปริญญาตรี - ปีที่ 2)
เรียน 5 เดือน+ฝึกงาน 4-6 เดือน CHF 27,450
(ได้รับค่าฝึกงานโดยประมาณ CHF 2,168-2,450/เดือน)
BBA Degree Programmes
(หลักสูตรปริญญาตรี - ปีที่ 3)
เรียน 5 เดือน+5 เดือน CHF 28,450+28,450
Post Graduate Diploma Program
(อนุปริญญาโท)
เรียน 5 เดือน+ฝึกงาน 4-6 เดือน CHF 28,750
(ได้รับค่าฝึกงานโดยประมาณ CHF 2,168-2,450/เดือน)
MBA Degree Programme
(หลักสูตรปริญญาโท - ปีที่ 4)
เรียน 5 เดือน+5 เดือน CHF 27,050+27,050
IHTTI School of Hotel Management, Neuchatel
www.ihtti.com

หมายเหตุ : ค่าเล่าเรียนรวมค่าที่พัก (ห้องคู่)+อาหาร 3 มื้อ/วัน

Neuchatel English Foundation Program
(รวมค่าอาหาร ที่พักและประกันสุขภาพ)
12 สัปดาห์ CHF 4,800
16 สัปดาห์ CHF 6,400
Certificate Programmes
(หลักสูตรปริญญาตรี - ปีที่ 1)
เรียน 18 สัปดาห์ + ฝึกงาน 20 สัปดาห์ CHF 26,350
(ได้รับค่าฝึกงานโดยประมาณ CHF 2,168-2,450/เดือน)
Diploma Programmes
(หลักสูตรปริญญาตรี - ปีที่ 2)
เรียน 18 สัปดาห์ + ฝึกงาน 20 สัปดาห์ CHF 25,650
(ได้รับค่าฝึกงานโดยประมาณ CHF 2,168-2,450/เดือน)
BA (Hons) Degree Programmes
(หลักสูตรปริญญาตรี - ปีที่ 3)
เรียน 18 + 18 สัปดาห์ CHF 25,650+26,850
Post Graduate Diploma Program
(อนุปริญญาโท)
เรียน 5 เดือน+ฝึกงาน 4-6 เดือน CHF 27,050
(ได้รับค่าฝึกงานโดยประมาณ CHF 2,168-2,450/เดือน)
Swiss Hotel Management School
www.shms.com

หมายเหตุ : ค่าเล่าเรียนรวมค่าที่พัก (ห้องคู่)+อาหาร 3 มื้อ/วัน

Leysin English Foundation Program
(รวมค่าอาหาร ที่พักและประกันสุขภาพ)
12 สัปดาห์ CHF 4,800
16 สัปดาห์ CHF 6,400
Diploma Programmes
(หลักสูตรปริญญาตรี - ปีที่ 1)
เรียน 5 เดือน+ฝึกงาน 4-6 เดือน CHF 26,650
(ได้รับค่าฝึกงานโดยประมาณ CHF 2,168-2,450/เดือน)
Higher Diploma Programmes
(หลักสูตรปริญญาตรี - ปีที่ 2)
เรียน 5 เดือน+ฝึกงาน 4-6 เดือน CHF 25,950
(ได้รับค่าฝึกงานโดยประมาณ CHF 2,168-2,450/เดือน)
BA Degree Programmes
(หลักสูตรปริญญาตรี - ปีที่ 3)
เรียน 5 เดือน+ฝึกงาน 4-6 เดือน CHF 25,950+28,650
(ได้รับค่าฝึกงานโดยประมาณ CHF 2,168-2,450/เดือน)
Post Graduate Diploma Program
(อนุปริญญาโท)
เรียน 5 เดือน+ฝึกงาน 4-6 เดือน CHF 27,650
(ได้รับค่าฝึกงานโดยประมาณ CHF 2,168-2,450/เดือน)
Education Abroad Co., Ltd.
KU Mini Shop (บริเวณโรงอาหารกลาง 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (081) 836-4042, (089) 199-2286 แฟกซ์ (02) 940-6961 E-mail : info@e-abroad.com