ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่าอเมริกา

สำหรับผู้ที่ประสงค์อยากเดินทางไปศึกษาต่อยังประเทศสหรัฐอเมริการ ควรจะทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับวีซ่าอเมริกา ซึ่งมีรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้

เงื่อนไข

 • ท่านต้องมีความรู้ภาษาอังกฤษที่เพียงพอ เพื่อจะสามารถศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ได้ หรือสามารถพิสูจน์ได้ว่า โรงเรียนจะมีการฝึกอบรมด้านภาษาที่เพียงพอ เพื่อให้ท่านสามารถศึกษาตามที่ตั้งใจไว้ได้
 • ท่านต้องสามารถพิสูจน์การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เพียงพอ ที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดของท่านระหว่างที่อยู่ในสหรัฐฯ
 • ท่านต้องมีหลักฐานแสดงถิ่นที่อยู่อาศัยถาวรนอกสหรัฐฯ และมีภาระผูกพันที่บังคับให้ท่านต้องออกจากสหรัฐฯ หลังจบการศึกษา

ข้อมูลการเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

 • หากท่านเปลี่ยนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ก่อนที่จะเดินทางเข้าสหรัฐฯ เป็นครั้งแรก ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่านักเรียนใหม่ โดยใช้แบบฟอร์ม I-20 จากโรงเรียนใหม่
 • หากท่านเริ่มเรียนแล้ว และเปลี่ยนโรงเรียน ท่านอาจกลับเข้าสหรัฐฯ ใหม่ได้ โดยใช้วีซ่านักเรียนที่ยังมีอายุ พร้อมแบบฟอร์ม I-20 ใหม่ ซึ่งแสดงถึงโรงเรียนแห่งใหม่

ระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่ในสหรัฐอเมริกา

วีซ่าไม่ใช่เครื่องหมายรับประกันการเข้าสหรัฐฯ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ (USCIS) ณ ด่านตรวจจะเป็นผู้ตัดสินว่า ท่านสามารถเดินทางเข้าสหรัฐฯ ได้หรือไม่ รวมถึงระยะเวลาที่ท่านมีสิทธิพำนักอยู่ในสหรัฐฯ โดยทั่วไปแล้ว ผู้ถือวีซ่านักเรียน (วีซ่าประเภท F) สามารถเข้าสหรัฐฯ ภายในระยะเวลา 30 วัน ก่อนที่จะเริ่มโปรแกรมการเรียนและหลังจากจบโปรแกรมแล้วท่านสามารถอยู่ต่อได้ไม่เกิน 60 วัน

อย่างไรก็ตาม เมื่อท่านเข้าสหรัฐฯ แล้ว สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ (USCIS) จะติดแบบฟอร์ม I-94 ด้วยลวดเย็บกระดาษลงในหนังสือเดินทางของท่าน พร้อมระบุระยะเวลาที่ท่านมีสิทธิพำนักอยู่ในสหรัฐฯ เช่น วันที่หรือตราประทับ D/S (ระยะเวลาที่อนุญาตให้อยู่ในสหรัฐฯ) D/S หมายถึง ท่านสามารถอยู่ในสหรัฐฯ ได้นานเท่าที่ท่านยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม I-20

กรุณาตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านมีสิทธิพำนักอยู่ในสหรัฐฯ ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองได้ระบุไว้ในหนังสือเดินทาง!

การกลับเข้ามาใหม่

ท่านอาจได้รับอนุญาตให้กลับเข้ามาในสหรัฐฯ ใหม่ได้ หลังจากเดินทางออกจากสหรัฐ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 5 เดือน โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

 • หนังสือเดินทางที่ยังมีอายุ
 • วีซ่านักเรียนที่ยังมีอายุ และ/หรือ
 • แบบฟอร์ม I-20 A-B (มีอักษร "SEVIS" พิมพ์อยู่ที่มุมขวาด้านบน และด้านล่างจะมีตัวเลข 10 หลักที่อยู่ต่อจากตัวอักษร "N" และบาร์โค้ด 2 มิติ) หรือ
 • หน้า 3 ของแบบฟอร์ม I-20 A-B ซึ่งมีการเซ็นชื่อกำกับอย่างถูกต้องสำหรับการกลับเข้ามาใหม่ ในกรณีที่ข้อมูลในแบบฟอร์ม I-20 A-B เป็นข้อมูลปัจจุบัน

การทำงาน

ท่านไม่สามารถทำงานนอกสถานศึกษาได้เลยระหว่างเรียนปีแรก แต่หากมหาวิทยาลัยอนุญาต ท่านอาจรับทำงานในสถานศึกษาได้ หลังจากปีแรกที่อยู่ในสถานภาพนักเรียน ท่านสามารถสมัครงานนอกมหาวิทยาลัยได้ หากได้รับอนุญาตจากสำนักบริการ ตรวจคนเข้าเมืองและสัญชาติสหรัฐฯ (USCIS) กรุณาติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาของท่านเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

ครอบครัว

คู่สมรสและบุตรของท่านซึ่งอายุต่ำกว่า 21 ปีและยังไม่ได้แต่งงาน สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อร่วมเดินทางหรือติดตามท่านไปสหรัฐฯ ได้ และหากมีคุณสมบัติที่เข้าเกณฑ์ ก็จะได้รับวีซ่าเป็นของตนเอง โดยอิงอยู่กับวีซ่าฉบับจริงของท่าน การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับสมาชิกในครอบครัวควรยื่นที่แผนกกงสุลในเวลาเดียวกับที่ผู้ยื่นคำร้องหลักยื่นคำร้องของตน โรงเรียนจะใส่ชื่อนักเรียนไว้ในระบบการจัดการข้อมูลนักเรียนและบุคลากรต่างชาติ (SEVIS) รวมทั้งชื่อของสมาชิกครอบครัว ซึ่งวางแผนจะเดินทางไปกับท่าน เพื่อออกแบบฟอร์ม I-20 ที่จำเป็นต้องใช้ เพื่อที่สมาชิกครอบครัวแต่ละคนจะต้องได้รับแบบฟอร์ม I-20 เป็นของตนเอง

 • คู่สมรสหรือบุตรของท่าน จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในสหรัฐฯ
 • เด็กที่ได้วีซ่า เพื่อติดตามพ่อหรือแม่ที่ได้วีซ่านักเรียนไปศึกษาต่อที่สหรัฐฯ สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลหรือเอกชนได้
ท่านต้องพิสูจน์ให้เห็นว่า สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ระหว่างที่อยู่ในสหรัฐฯ

ข้อยกเว้น

นักเรียนแพทย์ในมหาวิทยาลัย ไม่ต้องใช้วีซ่านักเรียนสำหรับ “การฝึกปฏิบัติงานทางการแพทย์” ที่โรงพยาบาลของมหาวิทยาลัยในสหรัฐฯ โดยจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากทางโรงพยาบาล แต่สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่านักธุรกิจได้

เอกสารเพิ่มเติมที่จำเป็น (นอกเหนือจากเอกสารการยื่นคำร้องทั่วไป)

 • แบบฟอร์ม I-20 (A-B) (กรอกข้อมูลและมีลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่โรงเรียน และผู้ยื่นคำร้องกำกับอยู่)
 • แบบฟอร์ม DS-158 ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว (ข้อมูลติดต่อ และประวัติการทำงานสำหรับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าประเภทชั่วคราว)
 • หลักฐานแสดงการชำระค่าบริการการจัดการข้อมูลนักเรียนและบุคลากรต่างชาติ (SEVIS) ที่จำเป็น

กรุณานำเอกสารด้านล่างมาด้วย ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกท่านต้องยื่นเอกสารประกอบคำร้องขอวีซ่าดังต่อไปนี้ หากยื่นคำร้องโดยมีเอกสารไม่ครบถ้วน คำร้องของท่านจะไม่ถูกพิจารณา!

 1. หนังสือเดินทาง (passport) ที่ยังมีอายุอย่างน้อยหกเดือน ก่อนระยะเวลาที่ท่านตั้งใจจะพำนักในประเทศสหรัฐฯ หากมีบุคคลปรากฏในหนังสือเดินทางมากกว่าหนึ่งคน ท่านจำเป็นต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าแยกสำหรับแต่ละบุคคลที่จะเดินทางไปสหรัฐฯ โปรดนำหนังสือเดินทางปัจจุบันของท่านที่ยังไม่หมดอายุ และหนังสือเดินทางฉบับเก่าทีมีวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐฯมาแสดงด้วย
 2. เลือกกรอกรายละเอียดและลงชื่อใน แบบฟอร์มยื่นคำร้องขอวีซ่าอิเล็กทรอนิกส์ DS-156 สำหรับผู้ยื่นคำร้องแต่ละคน ทุกระดับอายุ ผ่านทางอินเทอร์เน็ต http://evisaforms.state.gov
 3. ผู้ยื่นคำร้องทุกคนยังต้องกรอกแบบฟอร์ม DS-157 โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง DS-157 ออนไลน์ได้ที่ http://bangkok.usembassy.gov หรือที่ http://foia.state.gov/FORMS/visa/ds0157.pdf หมายเหตุ : โปรดตอบคำถามทุกข้อ หากผู้ยื่นคำร้องไม่ตอบคำถามทั้งหมดในแบบฟอร์มนี้ ผู้ยื่นคำร้องจะไม่ได้รับการสัมภาษณ์ ในข้อที่ #3 ท่านต้องใส่ชื่อ/นามสกุลก่อนสมรส ชื่อทางศาสนา และ ชื่ออื่นๆที่ท่านเคยใช้ หากบุคคลอื่นเป็นผู้กรอกแบบฟอร์มให้ผู้ที่กรอกแบบฟอร์มต้องพิมพ์และลงลายมือชื่อไว้ที่ ข้อ #35 โดยผู้ยื่นคำร้องต้องรับผิดชอบต่อความถูกต้องของข้อมูล ที่บุคคลผู้นี้เป็นผู้กรอกให้
 4. รูปถ่ายขนาด 5 x 5 ซม. ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ของผู้ยื่นคำร้องแต่ละราย ทุกระดับอายุ ต้องถ่ายโดยใช้พื้นหลังสีขาว โดยผู้ยื่นคำร้องต้องมองตรงมาที่กล้อง เปิดหู ห้ามสวมแว่นตาดำหรือหมวก (เว้นแต่ศาสนาของผู้ยื่นคำร้องมีข้อห้ามถอดหมวก) สัดส่วนใบหน้าต้องเกิน 50 เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ของรูปถ่าย ท่านชำระค่าคำร้องเพียงครั้งเดียวเท่านั้นใช้กาวติดรูปถ่ายลงในแบบฟอร์ม DS-156 ในบริเวณที่จัดไว้ให้ ห้ามใช้ลวดเย็บกระดาษเย็บรูปถ่ายติดกับแบบฟอร์ม DS-156
 5. ซื้อซองจดหมายจากเคาน์เตอร์ของสำนักงานไปรษณีย์ไทยภายในสถานทูต
  เมื่อไปถึงสถานทูตในวันที่นัดหมายสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่า ผู้ยื่นคำร้องต้องซื้อซองที่มีบาร์โค้ดที่เคาน์เตอร์ย่อยรับส่งไปรษณีย์ภัณฑ์ของสำนักงานไปรษณีย์ของประเทศไทยในราคาห้าสิบห้า (55) บาท เจ้าหน้าที่สำนักงานไปรษณีย์จะเก็บที่อยู่สำหรับจัดส่งไปรษณีย์ พร้อมข้อมูลอื่นๆ ของผู้ยื่นคำร้อง และเชื่อมโยงไว้กับบาร์โค้ดบนซอง
 6. หลักฐานการชำระเงินของค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่า ค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้อง(ไม่คืนเงิน)สำหรับผู้ยื่นคำร้องแต่ละท่าน จำนวนเท่ากับ 100 ดอลล่าห์สหรัฐฯ โดยจ่ายเป็นเงินบาท (ไทย) ผู้ยื่นคำร้องต้องยื่นใบเสร็จฉบับจริงแนบติดมาพร้อมกับคำร้องของวีซ่าแต่ละชุด เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน สถานฑูตไม่รับเช็คหรือเงินสด (ท่านสามารถชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ Pay at Post ณ ที่ทำการไปรษณีย์ทุกจังหวัดทั่วประเทศ: การชำระค่าธรรมเนียมการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้ เป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ และถูกระบุอยู่ในใบคำร้อง และใบข้อมูลทั่วไป ผู้ยื่นคำร้องไม่สามารถเรียกเก็บเงินคืน เมื่อชำระเงินเกินจำนวนได้)
 7. สำหรับผู้ยื่นคำร้องบางสัญชาติ และผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าบางประเภทต้องชำระค่าธรรมเนียมการออกวีซ่า โดยฝ่ายกงสุลจะแจ้งให้ท่านทราบสำหรับการชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าว ตลอดจนจำนวนเงินที่ต้องชำระ หลังจากทำการสัมภาษณ์แล้ว
 8. เอกสารสำเนาจากต้นฉบับ ที่แสดงถึง
  - วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกาของท่าน
  - เอกสารยืนยันที่แสดงให้เห็นว่า ท่านมีเงินทุนเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดขณะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือแสดงถึงวิธีอื่นๆ ที่จะจัดการกับค่าใช้จ่ายเหล่านั้น และ
  - หลักฐาน แสดงความตั้งใจที่จะเดินทางออกจากประเทศสหรัฐอเมริกา ของท่านเมื่อพ้นระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้
 9. วีซ่าบางประเภทต้องใช้เอกสารประกอบพิเศษ เช่น วีซ่าสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยน วีซ่าสำหรับนักเรียน หรือวีซ่าสำหรับผู้ไปทำงานชั่วคราว ต้องยื่นเอกสารเหล่านี้พร้อมกับแบบฟอร์มยื่นคำร้องของท่าน สถานกงสุลไม่มีเอกสารเหล่านี้ไว้ให้กับผู้ยื่นคำร้อง ผู้ยื่นคำร้องต้องขอรับจากองค์กรแลกเปลี่ยน โรงเรียนหรือนายจ้างของท่านเอง

หลักฐานประเภทต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้พิสูจน์ถึงความผูกพันที่มีต่อประเทศไทยของผู้ยื่นคำร้อง

หลักฐานที่เกี่ยวกับการจ้างงาน: ผู้ยื่นคำร้องอาจแสดงจดหมายจากนายจ้างที่ระบุ (1) วันแรกที่เริ่มทำงาน (2) เงินเดือนและ/หรือเงินชดเชยอื่นๆ ที่ได้รับ (3) ตำแหน่งงานเป็นตำแหน่งชั่วคราวหรือถาวร และ (4) ระยะเวลาพักร้อนหรือการลาพักในลักษณะอื่นๆ ที่ผู้ยื่นคำร้องได้รับการอนุมัติ ส่วนผู้ยื่นคำร้องที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวควรแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของธุรกิจ สำหรับผู้ที่เดินทางไปเพื่อธุรกิจ ที่ต้องการเข้าร่วมการฝึกอบรมหรือการประชุมในประเทศสหรัฐอเมริกา ควรแสดงจดหมายจากภาคธุรกิจในสหรัฐฯ ที่ท่านจะไปติดต่อธุรกิจด้วย

นักเรียนควรแสดงหลักฐานการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ผู้เยาว์อาจแสดงหลักฐานฐานะทางเศรษฐกิจของผู้ปกครอง

สินทรัพย์ทางการเงิน: ผู้ยื่นคำร้องควรแสดงเอกสารทางการเงินที่แสดงว่า ผู้ยื่นคำร้องมีเงินทุนเพียงพอสำหรับการใช้จ่ายตลอดการเดินทางที่แจ้งไว้ หลักฐานที่สถานทูตรับพิจารณาประกอบด้วยสมุดธนาคารของผู้ยื่นคำร้อง และสมุดธนาคารของกิจการ แสดงรายการค่าใช้จ่ายจากบัญชีเงินฝากประจำ บัญชีกระแสรายวัน หรือ บัญชีออมทรัพย์ ควรแสดงเอกสารต้นฉบับในวันสัมภาษณ์ด้วย และสถานฑูตอาจเก็บสำเนาเอกสารทางการเงินนี้ไว้

อื่นๆ ได้แก่: ใบทะเบียนบ้าน ใบทะเบียนสมรสหรือภาพถ่ายวันสมรส และท่านสามารถนำสูติบัตร มาใช้ยืนยันความผูกพันของครอบครัว ในกรณีที่ท่านเป็นแพทย์ ทนายความ วิศวกรหรือสมาชิกของสมาคมวิชาชีพอื่นๆ หากแสดงหลักฐานด้านวิชาชีพเฉพาะทางของท่าน อาจเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาเช่นกัน

ทั้งนี้ การแสดงเอกสารหลักฐานเท็จ หรือการป้อนข้อมูลปลอมหรือไม่ถูกต้องลงในแบบฟอร์มการยื่นคำร้อง หรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการสัมภาษณ์ อาจทำให้ท่านกลายเป็นบุคคลที่หมดสิทธิ์ ยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกา อย่างถาวร

 Education Abroad Co., Ltd.
KU Mini Shop (บริเวณโรงอาหารกลาง 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (081) 836-4042, (089) 199-2286 แฟกซ์ (02) 940-6961 E-mail : info@e-abroad.com