ตารางเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายต่อปี

ระดับการศึกษา Australia Canada New Zealand UK USA
สกุลเงิน AUD CAD NZD GBP USD
ภาษาอังกฤษ 9,000-15,000 9,000-12,000 12,000-17,000 6,000-8,000 8,000-16,000
มัธยมศึกษา 9,000-15,000 7,500-15,000 8,000-16,000 12,000-16,000 15,000-30,000
ประกาศนียบัตร / อนุปริญญาตรี 6,500-18,000 5,000-10,000 9,500-18,000 6,000-8,000 6,000-15,000
ปริญญาตรี          
 สาขาศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 9,000-16,000 5,000-16,000 10,000-15,000 7,500-8,500 7,000-9,000
 สาขาธุรกิจ/การจัดการ/การบริหาร 9,300-14,000 6,000-13,500 10,000-17,000 7,500-9,000 8,000-12,000
 สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม/แพทยศาสตร์ 10,000-20,000 5,000-17,000 14,000-18,000 7,500-10,000 7,000-12,000
ปริญญาโท          
 สาขาศิลปศาสตร์/มนุษยศาสตร์/สังคมศาสตร์ 8,500-16,500 7,000-18,000 11,000-17,000 7,000-8,000 9,000-12,000
 สาขาธุรกิจ/การจัดการการบริหาร 10,000-20,000 10,000-25,000 11,000-17,000 7,500-20,000 9,000-22,000
 สาขาวิทยาศาสตร์/วิศวกรรม/แพทยศาสตร์ 10,000-20,000 10,000-17,000 12,000-20,000 6,500-10,000 9,000-15,000
ปริญญาเอก 10,000-22,500 9,000-25,000 16,000-32,000 7,500-18,000 9,000-25,000
ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆ 12,500-16,500 8,000-11,500 10,000-20,000 7,000-9,000 8,000-13,000
อัตราแลกเปลี่ยนโดยประมาณ 1 AUD = 33 ฿ 1 CAD = 31 ฿ 1 NZD = 26 ฿ 1 GBP = 50 ฿ 1 USD = 31 ฿
ที่มา : Eduworld Overseas Study Centre
หมายเหตุ : ควรตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม จากสถาบันเพื่อทราบค่าใช้จ่ายที่แน่นอน

 Education Abroad Co., Ltd.
KU Mini Shop (บริเวณโรงอาหารกลาง 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (081) 836-4042, (089) 199-2286 แฟกซ์ (02) 940-6961 E-mail : info@e-abroad.com