โครงการทำงานและท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา (Work & Travel in USA)

โครงการทำงานและท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกา (Work & Travel in USA) เป็นโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสำหรับเยาวชนในระดับอุดมศึกษา โครงการอยู่ภายใต้การดูแลและสนับสนุนโดย United Department of State (DOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์ทางการศึกษา เน้นการฝึกอบรม และโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม ให้เยาวชนนานาชาติได้มีโอกาสใช้ชีวิตในสังคมชาวอเมริกัน โดยให้วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (J1) อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โครงการนี้ได้เปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ สามารถทำงานในสหรัฐอเมริการะหว่างปิดภาคเรียนเป็นระยะเวลา 3-4 เดือน และหลังจากจบโครงการแล้ว ยังสามารถอยู่ในสหรัฐอเมริกา เพื่อท่องเที่ยวได้อีก 30 วัน

น้องๆ สามารถเลือกงานที่ต้องการได้ ในสถานที่ต่างๆ เช่น โรงแรม รีสอร์ท สวนสนุก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ โดยตำแหน่งงานจะขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาอังกฤษและบุคคลิกภาพของผู้เข้าร่วมโครงการแต่ละคน งานแต่ละประเภทจะมีค่าตอบแทนแตกต่างกันไป ซึ่งโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ US$ 6.5 – US$ 10 ต่อชั่วโมง ระยะเวลาทำงาน 30-40 ชม.ต่อสัปดาห์ โดยมีช่วงเวลาการเข้าร่วมโครงการ เดือนมีนาคมถึงมิถุนายน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมสำหรับนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. สัญชาติไทย
 2. อายุระหว่าง 18-28 ปี
 3. มีสถานภาพเป็นนักศึกษา และกำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ทุกชั้นปี ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
 4. มีทักษะภาษาอังกฤษด้านการสื่อสารในระดับดี
 5. มีความเข้าใจในตัวโครงการ มีความเป็นผู้ใหญ่ สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ และเพื่อนใหม่ได้ดี
 6. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย พร้อมที่จะทำงานและมีความอดทน

เอกสารการขอวีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (J1)

 1. แบบฟอร์มการยื่นวีซ่า
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง
 3. รูปถ่ายสีหรือขาวดำขนาด 2x2 นิ้ว จำนวน 2 รูป พื้นหลังเป็นสีขาว และเห็นใบหูทั้ง 2 ข้าง (ไม่รับรูปถ่ายด่วน)
 4. หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ตัวจริง
 5. ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ตัวจริง
 6. หนังสือรับรองการทำงานของผู้ที่ออกค่าใช้จ่าย กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวให้ยื่นใบทะเบียนการค้าหรือ หนังสือจดทะเบียนรับรองบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน ประทับตราบริษัทพร้อมเซ็นต์ชื่อ
 7. หนังสือ รับรองสถานภาพทางการเงินตัวจริง พร้อมสำเนาสมุดบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน โดยมีตราประทับของทางธนาคาร รับรองทุกหน้า หรือ Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน ในวันสัมภาษณ์แนะนำให้ยื่นสมุดบัญชีตัวจริง
 8. สำเนาทะเบียนบ้าน
 9. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า

ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ Work & Travel

ความเข้าใจโครงการ

นักศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการต้องเข้าใจลักษณะและจุดประสงค์ของโครงการอย่างแท้จริงว่า ลักษณะโครงการและงานที่นักศึกษาจะเข้าร่วมฝึกงานนั้น เป็นงานประเภทไหน ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการมีระยะเวลาเท่าใด นอกจากนี้ต้องเรียนรู้และยอมรับที่จะทำตามกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของโครงการด้วย

เรียนรู้ที่จะหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ตัวเอง

การเข้าร่วมโครงการ Work & Travel in USA ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านต้องเป็นผู้ที่ยอมรับเงื่อนไขต่างๆ และทำการเซ็นสัญญาการฝึกงานกับนายจ้างด้วยตนเอง องค์กรแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา ผู้ที่ได้รับสิทธิจากรัฐบาลอเมริกันให้จัดโครงการนี้ จะเป็นผู้ส่งรายละเอียดของงาน (Job Offer) ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านได้ทราบก่อนเดินทางซึ่งเป็นภาระงานสำคัญงานแรกสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านที่จะต้องอ่านเอกสารให้เข้าใจในรายละเอียด ต้องศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าสถานที่ฝึกงานเป็นแบบไหน หรือ ถ้าทราบตำแหน่งที่จะไปทำแล้วควรค้นคว้าว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่งนี้เป็นอย่างไร นอกจากนี้ควรหาข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประเทศสหรัฐอเมริกา สภาพภูมิอากาศในรัฐนั้นๆ การคมนาคมของเมือง และการวางแผนการเดินทาง โดยปกติทางพี่ๆ จะให้คำแนะนำและช่วยเหลือวางแผนการเดินทางให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน แต่ผู้เข้าร่วมโครงการควรหาข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

เรียนรู้ทัศนคติในการทำงาน

นักศึกษาไทยส่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน การเข้าร่วมโครงการจึงเป็นการฝึกงานในสถานที่ทำงาน และสถานการณ์จริง การที่จะต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในต่างประเทศ ปรับตัวให้เข้ากับนายจ้างและเพื่อนร่วมงานต่างชาติ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ฝึกทำงานที่มาพร้อมกับต้องแบกรับภาระงานที่ได้รับมอบหมายเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรกจะเป็นช่วงที่หนักมาก ผู้เข้าร่วมโครงการต้องมีความอดทนสูง งานด้านบริการต้องพบปะผู้คนมากหน้าหลายตา ย่อมมีโอกาสเกิดปัญหาต่างๆ เช่น คำวิพากษ์วิจารณ์จากลูกค้า หรือแม้คำพูดต่างๆ ที่ทำให้สะเทือนใจจากนายจ้างหรือเพื่อนร่วมงาน ทัศนคติในการทำงานจึงเป็นสิ่งจำเป็นที่นักศึกษาต้องเรียนรู้ไว้ เช่น การมองโลกในแง่บวก การคิดดีหรือคิดในทางสร้างสรรค์ ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ควรคิดมากกับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ทำให้ไม่สบายใจโดยควรมองว่าสิ่งนั้นเป็นเพียงแค่ทางผ่านหรือเป็นสิ่งที่ทุกคนย่อมต้องเจอะเจอได้เช่นกัน หากหัวหน้างานต่อว่า และต่อว่าต่อหน้าเพื่อนร่วมงานคนอื่น ไม่จำเป็นต้องคิดมากและนำเรื่องเหล่านั้นมาใส่ใจ เพราะความคิดในทางลบหรือในทางไม่สร้างสรรค์ จะเป็นตัวทำลายความตั้งใจในการเรียนรู้งานของเรา

เรียนรู้ในเรื่องวุฒิภาวะ

วุฒิภาวะเป็นคุณสมบัติที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และเป็นรากฐานสำคัญสำหรับ ความสุขและความสำเร็จที่ยั่งยืน เรามักได้ยินคำว่า วุฒิภาวะทางอารมณ์ วุฒิภาวะในการดำรงชีวิต วุฒิภาวะในการตัดสินใจ คำว่า วุฒิภาวะ ตรงกับภาษาอังกฤษ Maturity แปลว่า ภาวะที่ได้รับการพัฒนาเต็มบริบูรณ์ คนนั้นมีคุณสมบัติคุณภาพเต็มตัวในด้านบุคลิกภาพและพฤติกรรมด้านอารมณ์ ส่วนในภาษาไทย คำว่า “วุฒิ” แปลว่า ภูมิรู้ ความเจริญ ความงอกงาม ความเป็นผู้ใหญ่ และคำว่า “ภาวะ” แปลว่า ความมี ความเป็น ความปรากฏ ฉะนั้นในความหมายของคำว่า วุฒิภาวะ พอสรุปได้ว่า คือ ความมี ความเป็น ความปรากฏ ที่เป็นภูมิรู้ ความเจริญ ความงอกงาม ความเป็นผู้ใหญ่ทางบุคลิกภาพ และพฤติกรรม ทางอารมณ์ บุคลิกภาพประการหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นผู้มีวุฒิภาวะคือ ความตระหนักในความรับผิดชอบ ผู้มีวุฒิภาวะเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงในทุกด้าน เช่น ความรับผิดชอบในหน้าที่การงานทีทำอยู่ ความรับผิดชอบต่อชีวิตตนเอง ไม่ผลักภาระหน้าที่ที่เป็นของตนไปให้ผู้อื่น ความรับผิดชอบต่อสังคม ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ฯลฯ

ปัจจัย 4 ข้อข้างต้นนี้ เป็นเพียงปัจจัยพื้นฐานสำหรับการเข้าร่วมโครงการ อุปสรรคและปัญหาส่วนใหญ่ของผู้ไม่ประสบความสำเร็จจากการเข้าร่วมโครงการมักเกิดจากการขาดการเรียนรู้ ในปัจจัยเหล่านี้ ดังนั้นก่อนที่นักศึกษาจะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการควรพิจารณาดูก่อนว่าพร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวตามปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ได้หรือไม่ มีความพร้อมที่จะเจออุปสรรคเบื้องต้นมากน้อยแค่ไหน อย่าตามเพื่อนโดยไม่รู้ว่าเราต้องการเข้าร่วมโครงการเพื่ออะไร เราสามารถอดทนต่อการทำงานหนักได้หรือไม่ นักศึกษาควรศึกษาข้อมูลและรายละเอียดของงานให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าร่วมโครงการ

คำถามที่พบบ่อย

ถาม ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการนานเท่าไหร่และสามารถเข้าร่วมโครงการได้กี่ครั้ง

ตอบ โครงการ Work & Travel in USA จะอยู่ในช่วงของการปิดเทอมภาคฤดูร้อน ซึ่งจะมีระยะเวลาประมาณ 3-4 เดือน และสามารถอยู่ท่องเที่ยวต่อได้อีก 30 วันหลังจากวีซ่าหมดอายุ และสามารถเข้าร่วมโครงการได้ 2 ครั้ง

ถาม หลักเกณฑ์การเลือกงานเป็นอย่างไรและสามารถเลือกงานเดียวกับเพื่อนได้หรือไม่

ตอบ ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกตำแหน่งงาน โดยประเมินจากผลสอบภาษาอังกฤษ รวมทั้งความสนใจ และความเหมาะสมของงานเป็นหลัก ซึ่งบางสถานที่จะมีการเลือกโดยนายจ้างอีกครั้ง หลังจากที่ผู้เข้าร่วมโครงการเดินทางไปถึงสถานที่ทำงานแล้ว เพราะฉะนั้นหากผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษระดับเดียวกันก็สามารถเลือกงานเดียวกันได้

ถาม ลักษณะของงานเป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ สถานที่ทำงานจะเป็นสถานที่ที่เปิดบริการเป็นฤดูกาล หรือเป็นสถานที่ที่ต้องการรับนักศึกษาทำงานเป็นการชั่วคราว งานโดยส่วนมาก จะเป็นงานบริการ เช่น งานในสวนสนุก (Theme park) วนอุทยาน (National park) สถานที่พักผ่อน (Resort) โรงแรม (Hotel) และร้านค้า (Retail shop) ตำแหน่งงานในแต่ละสถานที่ทำงานจะมีความหลากหลายแตกต่างกันไป เช่น สวนสนุก ได้แก่ Game Operator / Food Service / Ride Operator / Merchandise / Ground / Hostess วนอุทยาน สถานที่พักผ่อน โรงแรม ได้แก่ Food Service / House Keeping / Kitchen utilities ร้านค้า (Merchandiser) Cashier / Merchandise / Information Service ร้านอาหาร (Fast Food / Food Plaza / Restaurants) ได้แก่ Crew Member / Cashier/ Server / Busser / Prep Cook

ถาม สามารถหางานพิเศษเพิ่มได้หรือไม่

ตอบ สามารถหางานเพิ่มได้ หากไม่ขัดกับกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของนายจ้าง ซึ่งการหางานพิเศษเพิ่ม ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องดูแลและรับผิดชอบด้วยตัวเอง และต้องไม่ส่งผลกระทบต่องานแรก

ถาม ที่พักระหว่างเข้าร่วมโครงการ

ตอบ นายจ้างจะมีการจัดเตรียม หรือแนะนำที่พักให้ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในอัตราประหยัด ที่พักแต่ละที่จะแตกต่างกันออกไป บางที่อาจจะมีที่พักอยู่ในบริเวณสถานที่ทำงานเลย แต่บางที่อาจจะห่างออกไป ซึ่งการเดินทางสามารถทำได้โดย รถโดยสาร รถจักรยาน การเดิน หรือ ทางนายจ้างอาจมีรถรับส่ง ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถสอบถามเรื่องที่พักได้จากทางโครงการหลังจากที่ได้ทราบตำแหน่งงานที่แน่นอนแล้ว

ถาม จะมีเงินเหลือกลับมารึเปล่า

ตอบ โครงการ Work & Travel in USA มีจุดประสงค์หลักสำคัญคือให้นักศึกษาต่างชาติทั่วโลกได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน วัฒนธรรมโดยการทำงานกับชาวอเมริกันและมีรายได้เพียงพอสำหรับค่าครองชีพระหว่างร่วมโครงการ และมีเหลือเพื่อนำไปใช้ท่องเที่ยวหลังสิ้นสุดโครงการ ซึ่งด้วยตัวโครงการแล้ว มิได้มีจุดประสงค์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการไปหาเงินรายได้แต่อย่างใด

ถาม จะต้องเตรียมเงินไปเท่าไหร่ก่อนที่จะได้รับเช็คงวดแรก

ตอบ ควรจะเตรียมเงินไว้สำหรับค่าที่พัก และอาหาร ในช่วงแรกของการทำงาน ประมาณ 500 เหรียญ เพราะอาจจะใช้เวลา 2-4 สัปดาห์กว่าจะได้รับเช็คงวดแรก

ถาม SEVIS Fee คืออะไร

ตอบ SEVIS หรือ Student Exchange Visitor Information System คือค่าธรรมเนียมที่นักศึกษาต่างชาติต้องจ่ายเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าปกติ ผู้ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนี้ คือ นักศึกษาในโครงการแลกเปลี่ยนหรือผู้ต้องการขอวีซ่านักเรียน สำหรับค่า SEVIS Fee ของนักศึกษาโครงการ Work Travel คือ 35 เหรียญ และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกทางโครงการจะ เป็นผู้จัดการดำเนินการชำระค่า SEVIS Fee ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน

ถาม การขอคืนภาษีต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องจ่ายภาษี 2 ประเภทคือ Federal Income Tax และ State Income Tax ซึ่งหลังจากจบโครงการจะสามารถทำเรื่องขอคืนภาษีได้ในปีถัดไป โดยทุกคนจะต้องเป็นผู้ดำเนินการขอคืนภาษีด้วยตนเอง โดยใช้บริการของบริษัทที่ให้บริการขอคืนภาษีเช่น www.taxback.com

หมายเหตุ : สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมกับทางบริษัท Education Abroad ได้ที่เบอร์ (089) 199-2286

 Education Abroad Co., Ltd.
KU Mini Shop (บริเวณโรงอาหารกลาง 1) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ (081) 836-4042, (089) 199-2286 แฟกซ์ (02) 940-6961 E-mail : info@e-abroad.com